کاریابی

اعلان وظیفه: آمر بخش حمایت از حقوق اطفال

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دوتن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر ساحوی گردیز و دفتر ولایتی غور به حیث آمر بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 30 ثور 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) سوانح خود را ارسال نمایند.

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز و دفتر ولایتی غور

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

  کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

  به این اساس موقف آمریت بخش حمایت از حقوق اطفال از اهمیت اساسی برخوردار است. آمریت حمایت از حقوق اطفال مستقیما به رییس دفتر جوابگو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

  مسولیت‌های کلیدی:

  1. اطمینان از اجراات و فعالیت‌های بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل در مطابقت با مفاد برنامه استراتیژیک و عمل کمیسیون

اعلان وظیفه: معاون بخش حمایت از حقوق اطفال

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر ساحوی کابل به حیث معاون بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 30 ثور 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) سوانح خود را ارسال نمایند.

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

  کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

  به این اساس موقف معاون  بخش حمایت از حقوق اطفال از اهمیت اساسی برخوردار است. آمریت حمایت از حقوق اطفال مستقیما به رییس دفتر جوابگو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیشرفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

  مسولیت‌های کلیدی:

  1. انجام اجراات و فعالیت‌های بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در مطابقت با مفاد برنامه استراتیژیک و عمل کمیسیون

اعلان وظیفه: ناظر ساحوی بخش اطفال

  عنوان وظیفه: ناظر ساحوی بخش اطفال

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به سه تن که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش حمایت از حقوق اطفال در دفاتر  ساحوی کندز، کابل و بامیان خویش به حیث ناظر ساحوی استخدام می‌نمایند. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 30 ثور سال 1395 به شعبه پذیرش  این کمیسیون در دفاتر ساحوی کندز، کابل، بامیان  و دفتر مرکزی مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌ الکترونیک ([email protected]) درخواست نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌هایی ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امور آن توسط  دارالانشای آن به پیش برده می‌شود.

  در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه استراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را روی دست دارد.

  بر این اساس پست ناظر ساحوی حقوق اطفال در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش از اهمیت اساسی برخوردار است. ناظر ساحوی حقوق اطفال مستقیما به آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال گزارش می‌دهد و همچنان به رییس دفتر ساحوی/ ولایتی و هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق اطفال جوابگو بوده و با آنان مشوره و گزارش ارایه می‌نمایند.

  وظایف و مسئولیت‌ها:

  ناظر ساحوی حقوق اطفال دفاتر ساحوی و ولایتی وظایف و صلاحیت‌های ذیل را به عهده دارد:


اعلان وظیفه: محقق تحقیقات و مطالعات حقوق بشر (عضو بخش)

  عنوان وظیفه: محقق تحقیقات و مطالعات حقوق بشر (عضو بخش)

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش تحقیقات و مطالعات حقوق بشر به حیث عضو بخش، استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 25 ثور 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک  ([email protected]) سوانح خود را ارسال نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

  در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه استراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

  به این اساس پست محقق تحقیقات و مطالعات حقوق بشر (عضوبخش) از اهمیت اساسی برخوردار است. محقق  مستقیما به آمربخش و از آن طریق به هماهنگ کننده بخش و رییس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراأت بخش تحقیق پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می‌نماید.

   

  موقعیت: دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان


اعلان وظیفه: آمربخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت

  عنوان وظیفه: آمربخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن   کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفاتر ساحوی بامیان  و گردیز به حیث آمر بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 23 ثور 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) سوانح خود را ارسال نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام هایی ارتقایی ، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده میشود.

  در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت ووظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

  به این اساس پست آمریت بخش حمایت و انکشاف از حقوق  اشخاص دارای معلولیت در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها و اهداف تعین شده بخش حمایت ازحقوق اشخاص دارای معلولیت از اهمیت اساسی برخوردار است. آمربخش حمایت و انکشاف ازحقوق اشخاص دارای معلولیت مستقیما به هماهنگ کننده بخش و همچنان رئیس دفتر ساحوی جواب گو بوده با انان مشوره  وگذارش ارایه مینمایند.

  موقعیت: دفاتر ساحوی  بامیان و گردیز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  گزار شدهی: به هماهنگ کننده بخش


اعلان وظیفه: ریس دفتر ولایتی ارزگان

  عنوان وظیفه: ریس دفتر ولایتی ارزگان

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  یک تن   کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی ارزگان به صفت ریس دفتر استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 26 ثور 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]f) سوانح خود را ارسال نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام هایی ارتقایی، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده میشود.

  در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت ووظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

  به این اساس پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها و اهداف تعین شده  از اهمیت اساسی برخوردار است. ریس دفتر  مستقیما به ریس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید .

   

  موقعیت: دفتر ولایتی ارزگان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان


اعلان وظیفه: معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو کارمند خانم که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفاتر ساحوی کندز و گردیز خویش به حیث  معاون  بخش استخدام می‌نماید شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی  تاریخ  20 حوت 1394 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی  و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ( ([email protected]سوانح خود را ارسال نمایند.

   

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی کندز و گردیز

  هدف وظیفه: حمايه و انکشاف حقوق زنان  

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان مسؤلیت نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

  به این اساس موقف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از اهمیت اساسی برخوردار است. کارمند مذکور هدف از انجام وظیفه اش  حمایه و انکشاف حقوق زنان و دادن آگاهی به آنها است تا زنان بتواند شرکت فعال درعرصه‌های مختلف زندگی (سیاسی و مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) داشته باشند. کارمند مذکور مستقیما به آمر بخش جوابگو بوده از آن طریق به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی، از پیش رفت امور و تطبیق برنامه و مسایل مربوط به  بخش گزارش می‌دهد. 

   


اعلان وظیفه: آمربخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن  خانم کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر ساحوی کابل و دفتر ولایتی بدخشان خویش به حیث آمر بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 20 حوت 1394 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (([email protected]سوانح خود را ارسال نمایند.

   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل و دفتر ولایتی بدخشان

  هدف وظیفه : حمايه و انکشاف حقوق زنان  

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان مسؤلیت نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

  کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آوردها و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

  به این اساس موقف آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از اهمیت اساسی برخوردار است. کارمند مذکور هدف از انجام وظیفه اش، حمایه کامل از حقوق زنان و ارتقأ سطح دانش جامعه در رابطه به حقوقی که زنان منحیث نصف از پیکر جامعه دارند، می‌باشد. کارمند مذکور مستقیما به رئیس دفتر ساحوی / ولایتی جوابگو بوده و از پیش رفت امور و تطبیق برنامه و مسایل مربوط به  بخش،  گزارش می‌دهد. 


اعلان وظیفه: ریس دفاتر ولایتی ارزگان و غور

  عنوان وظیفه: ریس دفاتر ولایتی ارزگان و غور  

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو کارمند به صفت ریس دفاتر ولایتی ارزگان و غور، نیاز دارد. شایقین احراز این پست می‌توانند که الی تاریخ 30 دلو 1394سال جاری خورشیدی خلص سوانح، اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمة یک ورق درخواست نموده و به آدرس دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون و یا دفتر مرکزی تحویل داده و در صورت دسترسی به انترنت مستقیماً به آدرس‌ الکترونیک (([email protected] ارسال نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

  کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

  به این اساس موقف ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی از اهمیت اساسی برخوردار است.ریاست دفاتر مستقیما به ریاست اجرایی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

  موقعیت: دفاتر ولایتی ارزگان و غور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

  گزارشدهی: به ریاست اجرائیه


اعلان وظیفه: آمربخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت

  عنوان وظیفه: آمربخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند به صفت آمر در بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت  خویش در دفتر ساحوی کابل نیاز دراد. شایقین احراز این پست می‌توانند که الی  24 دلو 1394 سال جاری خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمة یک ورق درخواستی به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی ارسال بدارند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (([email protected] درخواست نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام‌هایی ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

  در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

  به این اساس پست آمریت بخش حمایت و انکشاف از حقوق  اشخاص دارای معلولیت در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت از اهمیت اساسی برخوردار است. آمر بخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت مستقیما به هماهنگ کننده بخش و همچنان رئیس دفتر ساحوی جواب گو بوده با آنان مشوره وگذارش ارایه می‌نماید.

   

  موقعیت: دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.


اعلان وظیفه: معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

  عنوان وظیفه:   معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چهار تن  خانم را که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش  حمایت و انکشاف حقوق  زنان در دفاتر ساحوی کابل،کندهار، گردیز و دفتر ولایتی بدخشان خویش به حیث معاون بخش استخدام مینمایند شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ  24 دلو 1394 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی  و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ( ([email protected]درخواست نمایند.

  موقعیت وظیفه:  دفاتر ساحوی کابل ،کندز و گردیز  

  هدف وظیفه: حمايه و انکشاف حقوق زنان  

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان مسؤلیت نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

  به این اساس موقف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از اهمیت اساسی برخوردار است. کارمند مذکور هدف از انجام وظیفه اش  حمایه و انکشاف حقوق زنان و دادن آگاهی به آنها است تا زنان بتواند شرکت فعال در عرصه‌های مختلف زندگی(سیاسی و مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) داشته باشند. کارمند مذکور مستقیما به آمربخش جوابگو بوده از آن طریق به رئیس دفتر ساحوی/ و لایتی، از پیش رفت امور و تطبیق برنامه و مسایل مربوط به  بخش گزارش می‌دهد.

   


اعلان وظیفه : آمربخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

  عنوان وظیفه : آمربخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چهار تن  خانم را که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش  حمایت و انکشاف حقوق  زنان در دفاتر ساحوی کابل،کندهار، گردیز و دفتر ولایتی بدخشان خویش به حیث آمر بخش استخدام مینمایند شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ  24 دلو 1394 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی  و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ( ([email protected]درخواست نمایند.

  موقعیت وظیفه : دفاتر ساحوی کابل،کندهار، گردیز و دفتر ولایتی بدخشان        

  هدف وظیفه: حمايه و انکشاف حقوق زنان  

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان مسؤلیت نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

  کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آوردها و نتایج می‌باشد. کمیسیون به خاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

  به این اساس موقف آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از اهمیت اساسی برخوردار است. کارمند مذکور هدف از انجام وظیفه اش، حمایه کامل از حقوق زنان و ارتقأ سطح دانش جامعه در رابطه به حقو قی که زنان منحیث نصف از پیکر جامعه دارند. کارمند مذکور مستقیما به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی جوابگو بوده و از پیش رفت امور و تطبیق برنامه و مسایل مربوط به  بخش،  گزارش می‌دهد. 


عنوان وظیفه: معاون بخش مالی دفتر مرکزی

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک  تن کارمند به صفت معاون در بخش مالی  خویش در دفتر  مرکزی  نیاز دارد. شایقین احراز این پست می‌توانند که الی  17 اسد 1394 سال جاری خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمه ای یک ورق درخواستی به آدرس دفاتر مرکزی کمیسیون ارسال بدارند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌ الکترونیک [email protected] درخواست نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

  کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر ازنحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج می باشد. کمیسیون بخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

  به این اساس موقف معاون مالی  از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون مالی مستقیما به منیجر مالی کمیسیون  جواب‌گو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی و منیجر علمیاتی، از پیشرفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

   

  موقعیت: دفترمرکزی  

  گزار شدهی: به منیجر مالی دفتر مرکزی


عنوان وظیفه: ناظر سرحدی (اعلان مجدد)

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند از طبقه اناث در بخش اطفال به صفت ناظر سرحدی در دفتر ساحوی جلال آباد خویش نیاز دارد. شایقین احراز این پست می‌توانند که الی  15سرطان 1394 خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمه‌ای یک ورق درخواستی به آدرس دفتر ساحوی جلال آباد کمیسیون و یا دفتر مرکزی در کابل  ارسال بدارند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌های الکترونیک ([email protected] ( درخواست نمایند.

   

  موقعیت: دفتر ساحوی جلال آباد

  گزار شدهی: به امر بخش مربوطه 

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امور آن توسط  دارالانشای آن به پیش برده می‌شود.

  در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را روی دست دارد.

  براین اساس پست ناظر ساحوی حقوق اطفال در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش از اهمیت اساسی برخوردار است. ناظر سرحدی حقوق اطفال مستقیما به آمربخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال گزارش می‌دهد و همچنان به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی و هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق اطفال جوابگو بوده و با آنان مشوره و گزارش ارایه می‌نمایند.


عنوان وظیفه: ناظر ساحوی بخش اطفال (اعلان مجدد)

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر ساحوی کندز خویش به حیث ناظر ساحوی استخدام می‌نمایند. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 15 سرطان سال 1394 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر ساحوی کندز  و دفتر مرکزی  مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌ الکترونیک ([email protected] ( درخواست نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امور آن توسط  دارالانشای آن به پیش برده می‌شود.

  در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را روی دست دارد.

  براین اساس پست ناظر ساحوی حقوق اطفال در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش از اهمیت اساسی برخوردار است. ناظر ساحوی حقوق اطفال مستقیما به آمربخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال گزارش می‌دهد و همچنان به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی و هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق اطفال جوابگو بوده و با آنان مشوره و گزارش ارایه می‌نمایند.

  وظایف و مسئولیت‌ها:

  ناظر ساحوی حقوق اطفال دفاتر ساحوی و ولایتی وظایف و صلاحیت‌های ذیل را به عهده دارند:

  1. ناظر ساحوی حقوق طفل تحت هدایت و رهنمایی آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار و فعالیت دارند

عنوان وظیفه: معاونیت بخش اطفال (اعلان مجدد)

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر ولایتی هلمند خویش به حیث معاون بخش اطفال استخدام می‌نمایند شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی  تاریخ 15  سرطان  سال 1394 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر ولایتی هلمند و دفتر مرکزی  مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌های الکترونیک ([email protected]) درخواست نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امور آن توسط  دارالانشای آن به پیش برده می‌شود.

  در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را روی دست دارد.

  براین اساس پست معاونت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال مستقیما به آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال گزارش می‌دهد و همچنان به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی و هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق اطفال جوابگو بوده و با آنان مشوره و گزارش ارایه می‌نمایند.

   

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  مسولیت‌های کلیدی:


عنوان وظیفه: آمریت بخش اطفال (اعلان مجدد)

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو نفر کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش حمایت از حقوق اطفال در دفاتر ساحوی گردیز و مزارشریف خویش به حیث آمر بخش اطفال استخدام می‌نمایند. شایقین محترم احراز این موقف‌ها می‌توانند الی تاریخ 15 سرطان سال 1394 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفاتر ساحوی گردیز، مزارشریف و دفتر مرکزی مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌ الکترونیک ([email protected]) درخواست نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امور آن توسط دارالانشای آن به پیش برده می‌شود.

  در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را روی دست دارد.

  بر این اساس پست آمریت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش از اهمیت اساسی برخوردار است. آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال مستقیما به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی و هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق اطفال جوابگو بوده و با آنان مشوره و گزارش ارایه می‌نمایند.

   

  موقعیت وظیفه:  دفاتر ساحوی گردیز و مزار شریف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  مسولیت‌های کلیدی:


عنوان وظیفه: آمریت بخش اطفال

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو نفر کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش حمایت از حقوق اطفال در دفاتر ساحوی گردیز و مزارشریف خویش به حیث آمر بخش اطفال استخدام می‌نمایند. شایقین محترم احراز این موقف‌ها می‌توانند الی تاریخ 15 سرطان سال 1394 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفاتر ساحوی گردیز، مزارشریف و دفتر مرکزی مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌ الکترونیک ([email protected]) درخواست نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امور آن توسط دارالانشای آن به پیش برده می‌شود.

  در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را روی دست دارد.

  بر این اساس پست آمریت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش از اهمیت اساسی برخوردار است. آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال مستقیما به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی و هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق اطفال جوابگو بوده و با آنان مشوره و گزارش ارایه می‌نمایند.

   

  موقعیت وظیفه:  دفاتر ساحوی گردیز و مزار شریف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  مسولیت‌های کلیدی: