اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:817 تاریخ نشر:2017-07-27

در مورد طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات

اعلامیه مشترک نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با قدردانی از روحیه همکاری و هماهنگی و مشوره‌خواهی حکومت وحدت ملی با نهادهای جامعه مدنی کشور و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و گنجانیدن نظریات و پیشنهادات آنها را در مسوده اصلاحی قانون مذکور یک گام ارزشمند و اساسی در روند تقویه پروسه‌های دموکراتیک و تسریع همکاری‌های مشورتی نهادهای ذیربط از یک سو و تقویه حکومت‌داری خوب و پاسخگو از سویی دیگر می‌داند.

از آنجایی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر تعهدات و پابندی خود را ابراز داشته طوریکه ماده 7 قانون اساسی کشور نیز تاکید میدارد و دست آوردهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه‌های حقوق بشر و حقوق زنان، حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، آزادی بیان و توسعه مطبوعات آزاد و حمایت از نقش سازنده نهادهای جامعه مدنی طی یک‌ونیم دهه گذشته گام‌های اساسی و استواری در راستای تقویه و تسریع روند دولت-ملت سازی پنداشته می‌شود، نهادهای جامعه  مدنی کشور و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از پروسه مشورتی که حکومت وحدت ملی در زمینه اصلاح بهتر طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات رویدست گرفته قدردانی و امتنان می‌نماید.

نهادهای جامعه مدنی کشور و کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در مطابقت با مصوبه شماره 5 مورخ 14/4/1396 کابینه ج. ا. ا طی دو روز جلسه مشورتی نظریات و پیشنهادات خود را با درنظرداشت تعهدات ملی و بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تقویه و نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق بشری مبنی بر حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان کشور، و تعمیم روند مشارکت و مشوره‌دهی با نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبنای قانون اساسی کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان به آنها پیوسته است نکته نظرات پیشنهادی و اصلاحی خود را در مورد طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات در ساحاتی که به تعمق و غور بیشتر ضرورت دارد ارائه می‌نماید.

قابل تذکر است که این نظریات و پیشنهادات اصلاحی طوری در نظر گرفته شده اند که از یک طرف تدویر اجتماعات، سازماندهی اعتصابات و تظاهرات را مبتنی بر ماده 36 قانون اساسی کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان به آنها پیوسته است تنظیم و تسهیل نماید و از طرفی دیگر حمایت‌های قانونی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را، بالاخص نیروی‌های امنیتی کشور را، از حرکات مدنی و اعتراضات قانونی و اصلاحی که از طرف مردم، نهادهای جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر، احزاب سیاسی، کارمندان دولتی، کسبه کاران و اتحادیه‌های کارگری و صنفی راه اندازی می‌گردند در پی داشته باشد.

نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با باورمندی به اصل عدم توصل به خشونت و تدویر حرکات و فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیزو دادخواهی‌های اصلاحی بهخاطر بهبود حقوق شهروندی نقش خویش را همواره ممد و مکمل پروسه‌های حکومت‌داری خوب و متمم روند دولت-ملت سازی دیده و هر آن اماده‌ای همکاری و مشوره‌دهی درهمچو زمینه‌ها با نهاد‌های ذیربط و همکار می‌باشند.

شایان ذکر است که نظریات و پیشنهادات نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با بازنگری طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات که به تاسی از مصوبه شماره 5 مورخ 14/4/1396 کابینه ج. ا. ا صورت گرفته است ضمیمه اعلامیه هذا بوده، متمنی است تا این نظریات و پیشنهادات قبل از جلسه محترم کابینه شامل طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات گردد.

 

کابل، افغانستان

سه شنبه مورخ 3/5/1396

متن اعتراض بالای طرح قانون تظاهرات را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب