گزارش تلفات ملکی در شش ماه نخست سال 1391

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

گزارش تلفات ملکی در شش ماه نخست سال 1391

 (حمل، ثور، جوز، سرطان، اسد، سنبله)

3 میزان 1391

 

هدف:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق ‌توافقات بن (5 دسمبر 2001) برساس فرمان مورخ 16 جوزاي 1381 (مطابق‌ 6 جون 2002) رئیس اداره موقت و فیصله‌نامه 134/48 سال 1993 مجمع عمومی ملل متحد و اصول پاریس‌‌ و ماده 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تأسیس شده است و فعالیت‌های خود را در زمینه ‌توسعه حقوق بشر، حمایت از آن و نظارت بر آن در افغانستان انجام می‌دهد. چون افغانستان درگیر منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی می‌باشد، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز برای بررسی قضایای تلفات ملکی و کاهش آن ‌در طول این 10 سال از طريق بررسی‌، تحقیق‌ و تحلیل قضایای تلفات ملکی و عدالت‌خواهی در سراسر افغانستان‌، تلاش كرده است و گزار‌ش‌هاي تلفات ملکی و پیشنهادهاي مثمر در ارتباط با به حد اقل رساندن تلفات ملکی در جریان منازعات مسلحانه به جانبین (نیروهای دولت وحامیان آنها و نیروي مخالفان دولت) به طور مرتب به نشر سپرده است که ثبت آمار تلفات ملکی‌ نیز شامل آن می‌باشد. برای رسیدن به همین هدف (به حد اقل رساندن تلفات ملکی)، است كه گزارش تلفات ملکی در شش ماه اول سال 1391 تهیه شده است.

این گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب