گزارش وضعیت حقوق بشر در سال ۱۳۹۲

افغانستان، علیرغم دستاوردهايی که در طول سالهای اخير در عرصه حقوق بشر داشته است، همچنان با چالشهای فراوانی در اين زمينه مواجه است. موارد گستردهای از نقض حقوق بشر هرساله در دفاتر کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت میگردد که نشان دهنده اين وضعيت نگران کننده است.

وضعیت حقوق بشر در سال ۱۳۹۲

خلاصه گزارش

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخشهای مختلف اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر را در بخشهای مختلف و در ديتابيسهای جداگانه ثبت و دسته بندی میکند که هرکدام گوشه ای از وضعيت را نشان میدهد. از جمله، داده های بانک اطلاعات اداره قضيه کميسيون نشان میدهد که در سال 1392، جمعاً 1055 قضيه نقض حقوق بشر از ولايات مختلف کشور در اين بانک به ثبت رسيده است. اين درحالی است که در سال 1391، جمعاً 769 قضيه نقض حقوق بشر در اين بانک ثبت گرديده بود. در سال 1390 نيز، 689 قضيه نقض حقوق بشر در بانک اطلاعات اداره قضيه ثبت شده بود. مقايسه اين ارقام نشان میدهد که گراف موارد ثبت شده نقض حقوق بشر، از سال 1390 تا سال 1392 هرساله رو به صعود بوده است. اين ارقام در سال 1392 نسبت به سال 1391، حدود 37 درصد، و نسبت به سال 1390، حدود 53 درصد افزايش را نشان میدهد.

دانلود فایل فشرده گزارش

 


بازنشر این مطلب