وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان سال 1390-1391

از نظر کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد هم «کشوری که در آن تعداد قابل توجهی از افراد از مواد غذایی ضروری، مراقبت‌های اولیه صحی ضروری، سر پناه و مسکن اساسی و اساسی‌ترین اشکال تعلیم و تربیه محروم باشند، آشکارا ناقض این میثاق شمرده می‌شود. این حد اقل مکلفیت‌ها قطع نظر از موجودیت منابع در کشور مربوطه و سایر عوامل و مشکلات... قابل تطبیق می‌باشد.» نکتۀ مهم دیگر که در این ماده مورد تاکید قرار گرفته، اتخاذ اقدامات قانونی دولت‌ها جهت تضمین این حقوق و ایجاد ضمانت‌های قانونی لازم‌الاجرا برای رعایت، حمایت و تطبیق این حقوق است.

گزارش را از اینجا دانلود کنید


بازنشر این مطلب