خشونت علیه زنان: عوامل، زمینه‎ها و وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان

اگرچه تصور عمومی از مناسبات جنسیتی زنان و مردان در روابط اجتماعی، نشان دهنده احترام خاص نسبت به زنان است؛ ولی  مشاهدات و یافته های تحقیقاتی دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون واقعیت های دیگری را نشان میدهد. از مجموع مصائب و چالش های فراوانی که زنان با آن روبرو اند؛ یکی از انها خشونت های خانوادگی است. خشونت به اشکال و گونه های متفاوت علیه زنان اعمال میشود و عاملان آن، مردان خانواده و جامعه میباشند. با این حال گفته میتوانیم که پدیده خشونت در کل و خشونت علیه زنان بطور خاص، واقعیت فراگیر و انکار ناپذیر در جامعه افغانستان به شمار می آید.

گزارش حاضر به بررسی و مطالعه انواع خشونت علیه زنان در هشت ماه سال 1395 پرداخته است. فراتر از ذکر آمار و قضایای ثبت شده و تحلیل مقتضی از ارقام و آمار خشونت، واقعیت ها، مشاهدات، تصویر و قضایای خشونت جمع آوری شده است که به شدت تکان دهنده است. با وجود تلاش های بی وقفه کمییسیون به منظور ثبت قضایای خشونت باز هم دیده میشود که رقم واقعی خشونت علیه زنان انگونه که در سطح کشور با گستردگی ادامه دارد؛ نمیتوان انرا کشف و جمع آوری کرد این امر به دلایل گوناگون ارتباط دارد که مهمترین ان عرف و عنعات نا پسند است که مانع مراجعه خانم ها به ارگان های عدلی و قضائی کشور میگردد. همبن عرف و عنعنات دست و پاگیر باعث میشود تا خانم ها، از عکس العمل در برابر بی عدالتی خود داری نموده و انرا نوع رسوائی و بد نامی تلقی نماید. دلیل دوم، نبود امینت و عدم دسترسی به برخی از مناطق نا امن کشور است. مشکل نا امنی یکی از چالش های جدی فراروی زنان افغانستان و همچنان چالش عمده برای تحقق برنامه ها و انجام مصاحبه ها و مشاهدات مورد نیاز میباشد. با آنهم تلاش صورت گرفته تا حدالمقدور از تمام ولایات کشور که کارمندان بخش حمایت و توسعه حقوق زنان به آنها دسترسی داشته جمع آوری و در این گزارش انعکاس یافته است.

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب