تلفات ملکی و قتل‌های هدفمند در سال 1392

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نتیجه توافقات کنفرانس بن ( 5 دسمبر 2001 )، و بر اساس فرمان مورخ 16 جوزا 1381 (مطابق به 6 جون 2002 ) رئیس اداره موقت تشکیل شد. مبناي حقوقی کار کمیسیون، ماده 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان است که در مطابقت با اصول نامۀ پاریس(فیصله نامۀ 134/48 سال 1993 مجمع عمومی ملل متحد) در راستاي انکشاف و توسعه حقوق بشر، حمایت از آن و نظارت بر وضعیت آن در کشور فعالیت می‌کند. قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌هاي کمیسیون که توسط فرمان رییس جمهور توشیح و نافذ است، خطوط کاري کمیسیون را به صورت همه جانبه تنظیم و سمت‌دهی می‌کند . بر علاوه، کمیسیون به عنوان یک نها د ملی و متخصص، در اجراي برنامه‌هاي خود از روش و اصول پلانگذاري استراتژیک براي رسیدن به اهداف خود کار می‌گیرد .

در کنار سایر برنامه‌هاي مدون استراتژیک کمیسیون در راستاي حمایت از حقوق بشر، توسعه و نظارت بر حقوق بشري شهروندان، اقدامات کمیسیون در راستاي مستندسازي، تحقیق و گزارش‌دهی در مورد تخلفات ناشی از عملکرد گرو ه‌هاي در گیر در منازعه مسلحانه در جریان عملیات نظامی و اثرات سؤ آن بر مردم ملکی می‌باشد.

فایل را از اینجا دانلود کنید


بازنشر این مطلب