برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

حق مشارکت سیاسی زنان

تهیه کننده : محمد یوسف عمران

تاریخ نشر: حوت1392

به نام حق

در این برنامه روی ارزش حقوق بشری زنان و اهمیت  حق مشاركت سیاسی زنان یا حق فعالیت آزاد آنها به عنوان بخشی از جامعه در پروسه‌های انتخابات چون انتخاب حكام، تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های موثر در جهت كارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی  می‌پردازیم.

اما در اول خوبست نگرش خود زنان  را در مورد  وضعیت حقوق بشری شان طی سال 1392 سالی که گذشت بدانیم آیا زنان درین سال در چه حد به ارزش‌های حقوق بشری شان دست یافتند و مشکلات و چالش‌ها این زمینه چی بوده اند؟

صحبت داکتر عالمه فعال حقوق زن و داکترحمیرا قادری نویسنده


بازنشر این مطلب