داکتر سیماسمر: قتل فرخنده یک عمل کاملا وحشیانه است و روح تمام انسانهای را که درک می تواند، آزار می دهد

داکتر سیماسمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: قتل فرخنده یک عمل کاملا وحشیانه است و روح تمام انسانهای را که درک می تواند، آزار می دهد.


بازنشر این مطلب