استفاده از حق دسترسی به آزادی بیان وتبلغات سلام درپروسه انتخابات

برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

نوشته وتهیه : محمد یوسف عمران

تاریخ نشر : سرطان 1388

وب سایت : حمید فیدل

به نام خداوند بزرگ وتوانا،

بیننده گان عزیز درمواد قانون اساسی کشور ذکر است که آزادی بیان از تعرض مصئون است وهر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر ویا وسایل دیگر را با رعایت احکام مندرج قانون اساسی اظهار نماید.

بلی بیننده گان محترم،

درروند انتخابات ارزش های حق آزادی بیان وتبلیغات سالم وسازنده ومفید عامه درمراحل مختلف انتخاباتی از اهمیت خاص برخوردار بوده وبه یکی از ارکان عمده حقوق سیاسی اتباع، حق آزادی بیان وحق ابراز رای ونظریه است که باید مورد توجه قرارگرفته وبرای رعایت آن....


بازنشر این مطلب