اهمیت استفاده زنان از حق مشارکت سیاسی

برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

نوشته وتهیه : محمد یوسف عمران

تاریخ نشر : اسد 1388

وب سایت : حمید فیدل

به نام خداوند بزرگ وتوانا

بیننده گان عزیز سلام برشما!

از دیدگاه دین مبین اسلام زنان در بیشتر مسایل اجتماعی و سیاسی جایگاه مناسب داشته و از اشتراک در حرکت‌های سیاسی و فعالیت‌های گروهی منع نشده، طبق تعالیم اسلام مسئولیت‌های اجتماعی را به طور یکسان باید درکنار مردان به پیش ببرند.

درکشور ما، هرچند زنان برای تلاش در این راه باموانع و مشکلات بسیار ی مواجه اند ولی برای به‌روز شدن اهداف و بدست آوردن شوکت‌های زندگی انسانی به گونه مساویانه با مردان درفضای امنیت، آسایش و صلح، اهمیت قرار داشتتن خود درکنار مردان را حفظ نموده برای رسیدن به جامعه همگانی از ارزش‌های حقوق بشری خود به عنوان یک انسان صاحب حق و ارزش، با سهمگیری در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تثبیت هویت نمایند. اکنون که درکشور ما مردم برای اشتراک در تدویر دومین دور انتخاب ریاست جمهوری آینده و نمایندگان شوراهای ولایتی آمادگی می‌گیرند حضور فعال زنان در این عرصه‌ها از اهمیت خاص برخوردار می‌باشد. خوبست بررسی این نکته را از مردم بشنویم: صحبت‌ها درزمینه از زبان شهروندان...


بازنشر این مطلب