(روز بین المللی جوانان) دسترسی به حقوق بشری

برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

تهیه واجرا : محمد یوسف عمران (حیران)

تاریخ نشر : سنبله 1388

وب سایت : حمید فیدل

به نام خداوند بزرگ وتوانا

بینندگان محترم سلام برشما،

12 اگست برابر با 21 اسد مصادف است با روز بین‌المللی جوانان که مطابق اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در 17 دسامبر 1988 بنا به پیشنهاد کشورهای مختلف به آن سازمان جهت حمایت از ارزش‌های معنوی و سازنده قشر جوان و رشد توانمندی‌ها و استعدادهای آنها به خاطر استحکام و اثر بخشی این نیروی کارآمد و سازنده در مسیرهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی به تصویب رسید. درکشور ما موقعیت و ارجگذاری به نسل جوان امروز درچه سطح است و جوانان ما با چه ذهنیت به امروز و فردا می‌اندیشند.

صحبت جوانان.....


بازنشر این مطلب