دست رسی به حق تأمین امنیت و تأمین صلح (روز بین المللی صلح)

برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

تهیه و اجرا: محمد یوسف عمران (حیران)

تاریخ نشر : سنبله 1388

وب سایت: حمید فیدل

به نام خداوند بزرگ و توانا

بینندگان محترم سلام برشما،

زندگی موهبت الهیست که بوسیله خداوند بزرگ به موجودات زنده اعطا شده و انسان بعنوان اشرف مخلوقات حق دارد تا از مزایان این نعمت خداوندی برخوردار باشد.

یکی از مهمترین ضرورت‌های حفظ زندگی که از جمله حقوق اساسی و اولی انسانهاست، تامین شرایط و فضای صلح و امنیت است که بادست داشتن به آن انسان‌ها می‌توانند از حق زندگی برخوردار بوده و برای اجرای تعهدات و مسئولیت‌های شان برای بدست آوردن بقیه ارزش‌ها و حقوق بشری شان تلاش نمایند به همین مناسبت کشورهای دنیا با اخذ تدابیر ملی و بین‌المللی و ایجاد قوانین برای اجرا و تامین ارزش‌های وابسته به حفظ صلح و آشتی اقداماتی را رویدست گرفتندکه یکی .....


بازنشر این مطلب