حق دسترسی به تعلیم و تربیت

برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

طول برنامه: 20 دقیقه

تاریخ نشر: 1388

تهیه و اجرا: محمد یوسف  عمران (حیران)

مسئول وب سایت: حمید فیدل

به نام خداوند بزرگ

بییندگان محترم یکی از حقوق اساسی انسان‌ها، حق دسترسی به تعلیم و تربیت است و هر انسان مطابق احکام دینی و مذهبی فقط از طریق تعلیم و تربیه می‌تواند به مقامات و مراتب عالی انسانی دست یافته و برای ایجاد و پیشرفت خود و جامعۀ خود سعی و تلاش نماید. از همین رو در ماده‌های مختلف قانون اساسی کشور روی حق تعلیم شهروندان، انکشاف متوازن معارف، تامین تعلیمات متوسط اجباری، ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، امحای بیسوادی درکشور...


بازنشر این مطلب