گزارش های تحقیقی و موضوعی

گزارش های تحقیقی و موضوعی
وضعیت حقوق بشری بیجاشدگان داخلی
2021-08-04 00:00:00

این تحقیق به‌منظور بررسی وضعیت حقوق بشری بیجا شدگان داخلی انجام‌یافته و تلاش گردیده تا علاوه بر ایجاد تصویر روشن از وضعیت بیجاشدگان داخلی و شناسایی چالش‌های حقوق بشری فراروی آنان، راهکار‌های مناسب و عملی نیز برای...

گزارش‌های سالانه

گزارش سالانه ۱۳۹۹

Posted on 2021-02-01 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه ۱۳۹۹
Posted on 2021-02-01 00:00:00

گزارش سالانه ۱۳۹۹ گزارش سالانه ۱۳۹۹ کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان ...