کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

فرم ثبت شکایات

سایر مشخصات

نمبر تماس آدرس الکترونیکی ولایت آدرس فعلی

متن شکایت

متن شکایت خود را اینجا بنویسید


در صورت داشتن کدام مشکل در خانه پری فرم به شماره (۰۷۹۰۶۹۰۰۲۴) به تماس شوید

و یا شکایت خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایید

publicrelations@aihrc.org.af

بازگشت به صفحه اصلی سایت