مطالب مربوط به دفتر ساحوی مزار شریف

دفترساحوی مزار شریف شامل ولایت های : سمنگان,جوزجان,بلخ,سرپل میباشد.