مطالب مربوط به دفتر ساحوی هرات

دفترساحوی هرات شامل ولایت های : بادغیس,فراه,نیمروز میباشد.