مطالب مربوط به دفتر ساحوی ننگرهار

دفترساحوی ننگرهار شامل ولایت های : لغمان,کنر,ننگرهار,نورستان میباشد.