برنامه چهل و سوم : خانه های امن

 

تهیه کننده        :محمد فهیم (صابر)

 

تاریخ تولید     :دلو 1389

شلتر یا سرپناه یا خانه امن بکجا گفته میشود ؟ من این سوال را از تعداد زیادی مردم شهر کابل پرسیدم که تعداد زیاد شان گفتند ما در این مورد معلوماتی نداریم .

یک شهروند کابل میگوید (اگر برایم گفته شود این مکان جای بد است ، منم باور کرده به آن مکان نمیروم چون احساس میکنم وافعآ جای بدی است )

شهروند دیگری از همین ولایت گفت ( اگر کسی درمورد یک مکان یا یک شخص برای معلومات دهد بسیار زود قبول نمیکنم باید خودم را مطمین بسازم که واقعیت چی است )

یکی از مسولین خانه های امن گفت ( خانه های  برای زنانی در نظرگرفته شده که مشکل یا دعوای حقوقی دارند البته این خانه ها به اساس پروتوکول با وزارت امورزنان در چوکات قوانین و مقررات کشور و قواعد اسلامی فعالیت میکند .

دراین خانه ها تنها زنانی نگهداری میشوند که دعوای حقوقی دارند وحیات شان درخطر است ، زنان زمانیکه به اینجا معرفی میشوند فورآ برایشان وکیل دعوا گرفته شده کار حقوقی شان در جریان قرار میگیرد و تازمانیکه فیصله نهای محکمه درموردشان صادر نگردیده ویا مشکل شان پایان نیافته است ایشان در کورس های آموزشی مانند کورس تلاوت قرانکریم ، خیاطی و غیره که در این خانه ها فعال است مشغول میشوند .

در خانه های امن تدابیر جدیدی صحی و امنیتی در نظر گرفته شده و زنان یکه در اینجا تا ختم دعوای شان بسر میبرند از مصونیت قانونی و حقه شان برخوردار استند .)

یکی از مدافعین حقوق بشر که در جریان نظارت از وضعیت حقوق بشری زنان یکه در خانه امن بسر میبرند قرار داشت گفت (کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان  براساس قانون دولت افغانستان مکلف برنظارت از رعایت حقوق بشردرافغانستان میباشد که براین اساس کمیسیون نظارت های دوامدار از وضعیت زنان در خانه های امن راغرض ملاحظه و مشاهده از وضعیت زنده گی و پیشرفت دعوای زنانیکه در این خانه ها بسر میبرند، میداشته باشد .)


بازنشر این مطلب