گزارش سالانه ۱۳۹۲

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بدو تأسیس، همه ساله گزارش سالانه خویش را تهیه نموده و به نشر رسانده است. هدف از نشر و توزیع دوامدار گزارش سالانه، رعایت اصل شفافیت و پاسخگوئی، احترام به حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، توسعه و تعمیم حقوق بشر از طریق آگاهی‌های مندرج در گزارش‌ها و اطلاع رسانی به شهروندان از کارکردها و دستاوردهای کمیسیون طی یک سال کاری می‌باشد.

 

جهت دانلود گزارش از اینجا اقدام کنید.


بازنشر این مطلب