گزارش سالانه ۱۳۹۴

این گزارش علاوه بر اینکه عمده ترین دست‌آوردها و فعالیت‌های یک سالۀ کمیسیون را ارائه نموده، وضعیت عمومی حقوق بشر در کشور را نیز به صورت واقعبینانه و همه جانبه به تحلیل و بررسی گرفته است، در عین حال تغییرات و اثرات عملی فعالیت‌های حقوق بشری کمیسیون در سطح کشور را شناسایی کرده و به تشریح و توضیح آن پرداخته است. بنابر این، گزارش حاضر می‌تواند یک منبع مؤثق و قابل اعتماد برای محققان و پژوهشگران در حوزه حقوق بشر و مسایل مرتبط با آن در افغانستان باشد.

 

جهت دانلود گزارش از اینجا اقدام کنید.


بازنشر این مطلب