گزارش سالانه ۱۳۹۵

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که اینک، گزارش سالانۀ سال مالی 1395 خویش را منتشر مینماید. گزارش حاضر، انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه (از اول ماه جدی 1394 الی پایان ماه قوس 1395) به بررسی می‌گیرد. تمام فعالیت‌ها و کارکردهای انجام‌شده مطابق برنامه استراتیژیک و برنامه عمل پنج‌ساله بوده و در چارچوب اهداف مندرج در برنامه های متذکره، طی 12 ماه اجرا شده است.  منبع اصلی گزارش حاضر، گزارش‌های ماهوار دفاتر ساحوی، ولایتی و مرکزی و گزارش‌های 6 ماهه کمیسیون  میباشد.

 


بازنشر این مطلب