گـزارش سـالانـه ۱۳۹۶

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که در ادامۀ سلسه گزارش های سالانه،  اینک گزارش سالانه 1396 خویش را منتشر می نماید. گزارش سالانه کمیسیون، انعکاس دهندۀ تمام فعالیت ها، نتایج و دسـتآوردهایی می باشد که طی سال مالی 1396 توسط کمیسیون در سطح ملی و بین المللی انجام شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر مبنای برنامه استراتیژیک، فعالیت های مشخص و اساسی را در چارچوب برنامه عمل سالانه طرح و به صورت مؤثر تطبیق می نماید. ارتقای سطح آگاهی عامه از حقوق بشر از طریق برگزاری کارگاه ها، جلسات، سمینار و کنفرانس ها، نظارت دقیق و مؤثر از وضعیت حقوق بشری در محلات سلب آزادی و مراکز نگهداری اطفال و زنان، دادخواهی و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر، ارایه سفارش ها به دولت و ارگانهای مربوطه از جمله فعالیت هایی عمده بوده که توسط کمیسیون انجام شده است. خوشبختانه، فعالیت های کمیسیون، در سطوح مختلف نتایج مثمر و مهم در پی داشته که نتایج این فعالیت ها در گزارش سالانه منعکس گردیده است.

گزارش را در اینجا بخوانید.


بازنشر این مطلب