گزارش سالانه ۱۳۹۷

گزارش حاضر انعکاس‌دهنده تمام فعالیت‌ها، دستاوردها و هم‌چنین مصارف مالی کمیسیون در سال مالی 1397 است. تمام فعالیت‌ها و کارکردهای انجام‌شده مطابق برنامه استراتیژیک و برنامه عمل، در چارچوب اهداف مندرج در برنامه‌های یادشده، طی 12 ماه اجرا شده است.‌گزارش‌های ماهانه دفاتر ساحوی، ولایتی و مرکزی، منبع اصلی این گزارش است که در جریان سال گردآوری و تحلیل شده است.‌ گزارش‌های تحقیقی، موضوعی، اختصاصی و گزارش‌های هفتگی که از دفاتر کمیسیون به دفتر مرکزی مواصلت ورزیده و هم‌چنین معلومات و داده‌های موجود در بانک معلومات مرکزی کمیسیون، از دیگر منابعی است که در تهیه این گزارش از آن استفاده شده است.

در این گزارش افزون بر ارقام و معلوماتی که درج شده، تلاش گردیده که نتایج و مؤثریت فعالیت‌های کمیسیون نیز برجسته شود. گزارش حاضر بر اساس چهار هدف استراتیژیک تهیه شده و برای وضاحت بیشتر، متن پیامدها نیز مطابق برنامه استراتیژیک، درج گزارش شده است. گزارش حاضر حاوی فعالیت‌های کمیسیون در جریان یکسال است که توسط دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی انجام شده است. این گزارش نشان می‌دهد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال مالی 1397 فعالیت‌های عمده و قابل توجه در راستای تطبیق برنامه عمل خویش داشته باشد. بر مبنای یافته‌های این گزارش، اکثراً فعالیت‌هایی که در برنامه عمل پیش‌بینی گردیده به صورت کامل و مؤثر تطبیق شده است. در این دوره کمیسیون با وجود محدودیت‌های امنیتی، فعالیت‌های خود را در ولایت‌ها و ولسوالی‌های تحت پوشش اجرا کرده است. کارمندان کمیسیون، با تعهد به ارزش‌های حقوق بشری، تلاش نموده اند تا برنامه ها را به صورت مؤثر و نتیجه بخش اجرا نمایند. در این گزارش هر فعالیت با آمار و ارقام مشخص تحلیل شده و نتایج آن برجسته شده است.

گزارش‌هایی تحقیقی و اختصاصی که توسط کمیسیون منتشر گردیده، در این گزارش فقط از اجرای آن گزارش‌ها یاد آوری شده و به منظور جلوگیری از حجم زیاد گزارش سالانه، یافته‌ها و آمار و ارقام گزارش‌های تحقیقی و موضوعی در اینجا ذکر نگردیده و از طریق ویب سایت قابل دسترس می‌باشد. در گزارش حاضر، تلاش شده که ‌تمام فعالیت‌های کمیسیون به صورت واضح، جامع و قابل درک، انعکاس داده شود.

در پایان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام کارمندانی که در راستای تطبیق برنامه‌ها و اهداف کمیسیون صادقانه تلاش ورزیده‌اند و در تهیه معلومات برای این گزارش سهم گرفته و از آقای اسدالله پژمان که نوشتن این گزارش را انجام داده است، ابراز سپاس و قدردانی می‌کند.

متن کامل گزارش را از اینجا دانلود کنید .


بازنشر این مطلب