خلاصه گزارش سالانه بخش نظارت و بررسی تخطی‌ها؛ دفتر ولایتی فاریاب (از جدی ۱۳۹۷ تا قوس ۱۳۹۸)

 

‌بخش نظارت و بررسی ‌تخطی‌های حقوق بشر ‌از بخش‌های برنامه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان‌‌ و در تمام دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون فعال است. این بخش در حقیقت بر مبنای هدف تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در ماده ۵۸ قانون اساسی کشور تسجیل شده است، فعالیت می‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تطبیق ماده ‌58‌ قانون اساسی مبنی بر نظارت بر وضعیت حقوق بشر و رعایت آن و بهبود حقوق بشری افراد و حمایت از آن، بخش نظارت و بررسی ‌تخطی‌های حقوق بشر را در داخل ساختار تشکیلاتی خود ایجاد کرده است و این بخش براساس قانون اساسی، قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون، برنامه استراتیژیک‌ و برنامه عمل کمیسیون، این فعالیت‌های مهم ‌را انجام می‌دهد:

  1. نظارت بر حقوق بشر‌،
  2. دریافت و ثبت شکایت‌ها،
  3. بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و تحقیق درباره آن،
  4. رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر از طریق مراجع قانونی و پیگیری آن،
  5. دفاع از آزادی‌ها و حقوق اساسی افراد و دادخواهی برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر.

 

 

متن کامل گزارش را از اینجا دانود کنید

 


بازنشر این مطلب