دسترسی شهروندان به حق آب آشامیدنی صحی

نام برنامه: روشنی

 

تهیه کننده : محمد یوسف عمران

محتوی   :  دسترسی شهروندان به حق آب آشامیدنی صحی

 

 

زنده گی موهبت الهی وحق طبیعی هرانسان است  و دسترسی به استفاده از آب صحی متضمن زنده گی بشریت است

 هر انسان حق دارد درکنار سایر وسایل و سهولت های زنده گی به آب دسترسی داشته باشد دولت افغانستان طبق مواد قانون اساسی خویش مکلفیت دارد تا خانواده هارا جهت حفظ سلامتی جسمی وروحی مورد حمایت قراردهد.

که بدون شک تهیه ورسانیدن آب پاک وصحی برای شهروندان یکی از حقوق اساسی بشریست که دولت درزمینه تامین آن باید توجه جدی داشته باشد.

اظهارات  چند تن از هموطنان از ساحات مختلف درارتباط به آب و مشکلات

انونس:

مردم درافغانستان به گونه های متفاوت از امکانات طبیعی، مخصوصآ آب،  که خداوند به طور وافر و رایگان برای موجودات روی زمین عنایت فرموده استفاده میکنند و ازطریقه های گوناگون چون چشمه ها، آب جویها و نهر ها و یا حفر چاه ها آنرا بدست میآورند.

اهالی روستاها و دهات بنا به عدم دانش کامل، فکر میکنند آب درجوی ها ونهرها وقتی هفت ملاق خورد پاک است وقابل استفاده،

دولت درافغانستان  برای دسترسی شهروندان درزمینهء حق دسترسی  به آب پاک چه برنامه ها وفعالیتهایی داشته است؟

صحبت انجنیز شجاع الدین ضیایی معین سکتور آب – وزارت انرژی وآب  (5دقیقه)

شهرکابل درحال حاضر، یکی از مزدحم ترین و پرنفوس ترین نقاط افغانستان است که بدون شک عمده ترین نیازمندی شهروندان آن قبل از همه دسترسی نداشتن  به امکانات اولیه بخصوس آب صحی برای نوشیدن واستفاده های سایراست این معضله تا چه حد حق صحت و زنده گی شهروندان را تهدید میکند وراه های حل آن چیست ؟

(صحبت داکتر سید معروف هاشمی عضو شعبه آب و حفظ الصحه وتعلیمات نظافت وزارت صحت عامه2دقیقه)

انونس:

 کند بودن کار دولت دزمینه  آب رسانی، کانالیزاسیون شهری و توازن توزیع آب برای شهروندان یکی از عمده ترین مشکلات مردم درزمینه دسترسی نداشتن به این حق بشری است، مصرف روزانه هرفرد درکشور چند لیتر آب است؟  چه تعداد از شهروندان به آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند و نیازمندی اصلی درسطح کشور به چه پیمانه است و پلانهای کاری دولت روی این برنامه چیست ؟

انونس :

افغانستان کشوریست که به حد کافی دارای  آب شرین وقابل مصرف دارد که  بنا به نداشتن امکانات و برنامه ریزی درست ودقیق نمیتواند از آن استفاده ارزشمند نماید وبرعکس کشور های همسایه از این نعمت بزرگ استفاده های فراوان میکنند که برای کشورهای شان درساحات کشت وزراعت وسایر عرصه های اقتصادی اهمیت زیاد دارد. درحالیکه دولت افغانستان میتواند شهروندان ما را که فیصدی زیاد مشکلا ت شانرا آنرا گرسنگی، فقر وبیکاری تشکیل میدهد با استفاده از این آبها کمک حیاتی نماید،  دولت مسیر این آبها را چگونه مهار کند و با چه برنامه هایی دراستفاده از آبهای این سرزمین برای دسترسی شهروندان به حقوق بشری شان چون رفع بیکاری فقر وگرسنگی و دسترسی به آب صحی تلاش کند؟

 


بازنشر این مطلب