دسترسی به حق تشکیل خانواده

 

نام برنامه: روشنی

محتوی   :  دسترسی به حق تشکیل خانواده

تهیه کننده: محمد یوسف عمران

 

خانواده یک واحد حقوقیست که لااقل از یک زن ویک مرد که بین آنها رابطهء زوجیت وجود پیدا کرده باشدناشی میشود اگرچه درابتدا شرط  تشکیل  آن است ولی شرط بقا آن نیست مثلآ به زنده گی کردن هماهنگ  یک مادر و یک فرزند  نیز میشود خانواده گفت درصورتی که اگرخدای نخواسته  پدربنا به دلایلی چون خدای نخواسته مرگ ویا جدایی با آنها بناشد به هر صورت لا اقل دونفر شرط تحقیق خانواده است  نظر به حکم ماده 54 قانون اساسی افغانستان خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قراردارد، دولت به منظور تامین سلامت جسمی وروحی خانواده، بالاخص طفل ومادر، تربیت اطفال وبرای از بین بردن رسوم مغایر بااحکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ میکند.

( تعریف هایی از زبان شهروندان درزمینه خانواده)

انونس شنونده گان محترم،

بیائید ازدیدگاه معاهدات بین المللی چون اعلامیه  اسلامی حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درمورد  ارج وارزش  حقوق بشری خانواده از محترمه داکتر ثریا صبحرنگ کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش حمایت از حقوق زن بشنویم.

انونس

شنونده گان محترم ازدواج شرط اساسی تشکیل خانواده است دروطن ما شرایط ازدواج برای جوانان چگونه است  و دولت برای برداشتن کدام موانع ازچه گام هایی را باید بردارد تا شهروندان بخصوص طبقهءجوانرا دررسیدن به حق اساسی بشری شان که تشکیل خانواده است یاری رساند؟

از مردم میشنویم که درقسمت  دسترسی به حق عقد نکاح و ازدواج چه میگویند؟

 صحبت مردم درارتباط به شرایط ازدواج ( جوانان اعم از دختر وپسر مادران وپدران درمورد شرایط ازدواج درافغانستان)

انونس

 دین مبین اسلام درمورد دسترسی به حق تشکیل خانواده و اهمیت ازدواج وحقوق بشری که طرفین برای تشکیل خانواده برهمدیگر دارند احکام اساسی وعمیق دارد که درصورت درنظر گرفتن آنها بدون شک فضای اعتماد بین طرفین برقرارگردیده  و پایه های دوستی و عاطفه میان افراد خانواده بعنوان عوامل زیرساختاری تشکیل خانواده ایجاد گردیده استحکام مییابد، این احکام بر چه مبنا استوارند؟

صحبت یکی از علمای دینی درمورد نکاح و سایر احکام اسلامی درمورد تشکیل و نگهداشت ارزشهای اخلاقی درخانواده 

انونس:

ازدواج پيامد حقوقي و وجايبي را در پي دارد که اساس آنرا  احترام متقابل ميان زوجين، درک تکاليف متقابلۀ زن و شوهر و اعتقاد به زندگي با همي تشکیل میدهد، در صورت درک نکردن  تکاليف متقابله و عدم احترام متقابل بین  زوجين، خدای نخواسته  پاي تفريق و جدايي به ميان  آمده ودرنتیجه شالوده وساختار خانواده از هم میپاشد

کدام ارزشها میان افراد خانواده زن شوهر و فرزندان مد نظر گرفته شود تا  اين حقوق و آزادي‌‌ها را در آن رعايت نموده و بشتر توسعه دهند  تا بالوسيله جامعه اصلاح گردد. آیا مساوات وبرابری حقوق بشری بین افراد  میتواند یکی از پایه های اساسی یک خانواده خوشبخت وروشن باشد؟

صحبت یکتن از اعضای جامعه مدنی

خانواده بنياد جامعه را تشکيل مي‌‌دهد و براي ايجاد يک جامعۀ متمدن که در آن اصل آزادي شخصيت، حقوق و کرامت انساني  رعايت و احترام شده باشد محور اصلی ونخستین است که افراد درآن به رشد جسمی ، ذهنی و روحی رسیده و به شوکت های انسانی دست یافته واز همین زمینه به عرصه های بعدی اجتماع و بهتر بگویم پا به دنیا میگذارد بیایید برای جامعهء آراسته با صلح، عدالت و مساوات به ارزش های سازنده درخانوادهء ما بیاندیشیم و آنهایی را همکاری نماییم که درآینده به ساختن خانواده میاندیشند.


بازنشر این مطلب