مشکلات اطفال

نام برنامه: روشنی

تهیه کننده : محمد یوسف عمران

محتوی: مشکلات اطفال

  

 

اطفال درافغانستان نیم نفوس کشور را تشکیل میدهند که بدون شک  این موجودات لطیف  از محیط خانواده شروع  تا عرصه های مختلف اجتماع درزنده گی شان  با مشکلات فراوان دست و گریبان اند و به آسیب پذیری های زیاد مواجه میباشند فقر، گرسنگی، عدم دسترسی اعضای خانواده مخصوصآ پدر ومادر به کار، عدم دسترسی به خدمات امکانات با کیفیت صحی،  زنده گی درمحیط زیست آلوده،تغدیه ناکافی، عدم امنیت کامل، قاچاق شدن، پرداختن به کارهای اجباری شاقه وپرخطر، دسترسی نداشتن به آموزش وپرورش سالم ومعیاری، مورد استفاده قرارگرفتن  درعرصه های نظامی، ازدواج های قبل ازوقت واجباری وبسیار رنج ونابسامانی های دیگربه عنوان نقض حقوق بشری  دامنگیر این موجودات لطیف میباشد که هرکدام درجای خودقابل غور وتامل میباشند.

صحبت یکی دوتن ازوالدین یا استادان درزمینه دسترسی به تامینات اجتماعی و حق برخورداری از معیارهای مناسب زنده گی.

کنوانسیون بین المللی حقوق طفل درسال 1989تصویب ودرسال 1990 انتشار یافت که براعتبار این کنوانسیون اطفال درسراسر جهان بدون درنظر داشت مسایل جنس، مذهب ،رنگ وغیره دارای حقوق مساوی زنده گی انکشاف، محافظت وسهم گیری فعال درزنده گی فردی واجتماعی میباشند وتا اکنون 193 کشور جهان تعهد کرده اند تا مواد این کنوانسیون را درکشور هایشان رعایت کنند که دولت افغانستان نیز از یکی از کشور های متعهد به این پیمان است آیا دولت روی چه پلان هایی برای دسترسی اطفال به حقوق شان درکشور کارمیکند؟

صحبت معین وزارت کار وامور اجتماعی درزمینه،

درافغانستان  چه مشکلات درکدام عرصه ها  وجود دارند که درقسمت دسترسی کودکان ما به حقوق شان مانع ایجاد میکنند؟ ( صحبت مسئول بخش حقوق طفل کمیسیون ،

شرایط زنده گی، و مناسبات اجتماعی عمومی درکشور ما طوریست که نیاز به تامل و دقت درزمینه ایجاد تغیرات لازم وبنیادی دارد از جمله تحمیل عروسی های جبری وقبل از وقت برکودکان عدم احترام به طفل ونظریاتش، بی سرپناهی، بهره برداری های سوء از اطفال  و بلاخره از همه مهمتر عدم دقت و توجه مسئولین  به تربیت طفل، اطفال را درکشور از حقوق بشری شان محروم ساخته وقربانی خطرات میسازد. نظر به گزارش یونیسیف 5/6میلیون طفل درافغانستان درمعرض خطر قراردارداطفال قربانی کدام هااند و  درزمینه بازتوانی این اطفال چه فعالیت هایی صورت میگیرد؟

(صحبت یکی دوتن از اطفال قربانی و یکتن ازمسولین نهاد تربیت اطفال،

با توجه با محتوی برنامه اطفال درافغانستان قشر آسیب پذیری اند که احتیاج به وارسی ، کمک ومراقبت دارند طفل برای رشد هماهنگ وکامل شخصیت خود باید دریک فضاو محیط سالم خانواده گی واجتماعی بزرگ گرددتا بتواند درآینده  برای پذیرش مشکلات وایجاد روحیه بردباری، صلح، شرف، آزادی،برابری عدالت  وهمبستگی درجامعه خود نیز سهیم باشد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدوارست تا  اطفال درکشور ما بتوانند به آسایش آزادی ها و حقوق بشری شان دسترسی یابند و در ایجاد و حفظ شوکت های انسانی جایگاه ارزنده شان را پرسازند،  درب برنامه را میبدیم به امید سعادت  اطفال ما خدانگهدار

 

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب