برنامه رادیویی در مورد مواد مخدر

برنامه:  روشنی

تهیه کننده محمد یوسف عمران

محتوی: مواد مخدر

 

استعمال مواد مخدر در افغانستان یکی از معضلاتیست که درکنارنقض سایر ارزشهای حقوق بشری شهروندان چون عدم دسترسی به محیط زیست سالم، شرایط مناسب تعلیم وتربیه،  کاریابی ، آب آشامیدنی صحی وامثال آن میتواند به عنوان یک تهدید عمده به حق حیات تعدادی ازشهروندان به حساب بیاید.

جلوگیری از استعمال مواد مخدربه وسیله شهروندان   وتشویق به ترک آن یکی ازبا ارزش ترین نکاتیست که متاسفانه از طریق نهاد های مسئول و رسانه های جمعی درمورد آن کمترین وشاید هم هیچ تبلیغات صورت نمیگیرد. آن چنان که روشن است امروز دررسانه های دیداری وشنیداری آن قدر که برای نشر اعلانات مغازه های  مود وفیشن، دستگاه های موبایل، بانک ها؛ و سریال ها و برنامه های سیاسی وهنری وقت گذاشته میشود برای آگاهی رسانیدن از خطرات ومضرات استعمال مواد مخدر درقدم نخست سگرت، نصوار،مشروبات نشه آور، چرس، تریاک وبلاخره هیروئین  که همه به نحوی حق حیات انسانهارا نقض نموده و بلاخره به انواع مریضی ها ومرگ میانجامد پرداخته نمیشود درحاضر همه ماوشما شاهد استیم که استعمال مواد مخدر دربین مردم دراجتماع و محیط خانواده ومخصوصآ نوجوانان وجوانان ما عادی وبسیار روز افزون عام وعادی میشود که حتی اثرات سوء آن به صحت وسلامت  کودکان،زنان و حتی رهگذران نیزآسیب میرساند، استعمال مواد مخدرازدود کردن  سگرت وکشیدن نصوار  بلاخره شاید رفته رفته به شکل بد ترآن به استعمال هیروئین وتریاک بیانجامدکه هرکدام درنفس خود شوکت، کرامت وحقوق انسانی افراد رادرزوایای مختلف پامال ساخته ودرآخر به  بدبختی های بزرگ فردی، اجتماعی وحتی جهانی ختم میگردد.

(صحبت چند تن ازشهروندان درمورد اضرار مواد مخدر و مشکلات خانواده گی و اجتماعی افراد معتاد-

 

دولت افغانستان با آنکه قانون مبارزه علیه مواد مخدر وکنترول آن راوضع نموده،  چه تدابیری برای کاهش تقاضا واستعمال مواد مخدر درکشور را رویدست داشته است ؟

( صحبت سخنگوی وزارت مبارزه با موادمخدر درمورد برنامه ها و صحبت شهروندان دراتباط به مشکلات معتادین -

امروز درشهر کابل تعدادی زیادی از جوانان شهروند ما بنا به دلایل گوناگون چون برگشت از مهاجرت به کشور های همسایه با دست آورد بد ومنفی، فقر، بیکاری وبی مسئولیتی به استعمال مواد مخدر مبتلا شده اند که هم حقوق بشری  خودشان چون شر ایط  تامین کننده حیات وکرامت انسانی شان آسیب رسیده و هم بنا به ضعف وناتوانی های شخصی سبب نقض حقوق بشری دیگران شده و دراجتماع مشکلات فراوانی را درزمینه های مختلف ایجاد کرده اند .

(گزارش کوتاهی همراه با مصاحبه ها از مردم محل و معتادین از ساحه پل سوخته-

افغانستان کشوریست که با گذراندن شرایط دشواردرزمینه های مختلف زنده گی  برای رسیدن  به رفاه وسعادت ورشد ظرفیت های انسانی شهروندان این سرزمین همدست با جامعهء جهانی درتلاش وتکاپوست که بدون شک درین ساختار محتاج به تقویت نیروهای بیداردرونی خود است،  با تاسف شیوع استعمال،زرع وترافیک مواد مخدر میتواند یکی  از تهدیدات بزرگ و ازپا برنداز درین راستا برایش به حساب بیاید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اعتبار واحترام به کرامت وعزت انسان و قوانین ملی وبین المللی امید برآن دارد تا دولت طبق مواد قانون اساسی و قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر وکنترول آن،  برای رعایت وحمایت از حقوق بشری شهروندان ورهایی از چالش های خطرناک پدیدهء مواد مخدر  تلاش های جدی پیگیرعملی راروی دست گیردومردم میخواهد تاخود برای دسترسی به عدالت وحمایت ازقوانین درتامین ارزشهای حقوق بشری شان با همدیگر ونهاد مسئول  درتلاش وهمکاری باشند.

 

 


بازنشر این مطلب