دسترسی به حق محیط زیست سالم

 

نام برنامه: روشنی

 

تهیه کننده : محمد یوسف عمران

موضوع  : دسترسی به حق محیط زیست سالم

 

زنده گی موهبت الهیست وایجاد زمینه های تامین کننده حیات شهروندان چون امنیت، صحت وسلامت، دسترسی به حق تغذیه، تعلیم وتربیه، وامثال اینها ازجمله مسئولیت های اولی ومهم دولتها به شمار میروند که درکنار اینها توجه به یکی از اساسی ترین عوامل بقای حیات موجودات زنده بخصوص انسانها مساله تامین شرایط سالم برای محیط زیست است.

امروز درکابل که پایتخت مملکت ماست آلوده گی هوای شهر به اثرمصرف مواد نفتی نا خالص در موترها و خرابی جاده ها که در بسیاری موارد سبب ایجاد وبهوا برخاستن بیش از حد گرد و خاک می شود، متضرر شدن ساحات سبز در جریان سال های جنگ و خشک سالی های پی هم، مجهز نبودن بسیاری از ساختمان های دولتی و شخصی با سیستم های آبرسانی و عدم موجودیت امکانات رفاهی و اجتماعی در بسیاری از شهرهای افغانستان از چالش های موجود فراراه تامین شرایط بهتر برای دسترسی شهروندان به حق زنده گی در محیط زیست سالم  دانسته می شود.

اما درقدم نخست موجودیت بیش ازحد کثافات درکوچه های شهر و فضای متعفن ناشی از مواد گندیده درروی سرک ها یکی از مشکلات عمده ایست که ظاهرشهر را بسیار زشت جلوه داده و سبب مشکلات عمده غیر ازاین چون بروز امراض گوناگون، آلوده شدن بیش از حد فضا برای تنفس  شهروندان بخصوص کودکان میشودکه متاسفانه به پیمانه زیاد روزافزون بوده و رسیده گی قابل توجهی نیز به آن صورت نمیگیرد این مشکل  از کجا سرچشمه میگیرد؟ آیا فرهنگ حفاظت از محیط زیست دربین شهروندان درچه حد است وآیا مردم خود درین زمینه توجهی دارند؟

بیایید درقدم نخست  به گفته های مردم گوش بدهیم که درین زمینه چی میگویند؟ (5دقیقه)

انونس:

درحال حاضربرای شهروندان ما کدام عوامل سبب بروز آلوده گی درمحیط زیست شده ومصئونیت حق محیط سالم برای زنده گی را ازآنها میگیرد؟

(صحبت یکی از شهروندان- 

چرا  اقدامات  موثری  در این راستا از جانب اداره های مسوول(دولت) صورت نگرفته  و در مجموع تا اکنون در راستای دسترسی شهروندان به حق دسترسی به محیط زیست سالم آن گونه که در بسیاری از کشور های جهان به آن توجه می شود چه کارهایی باید انجام شود؟

(صحبت حسین اعتمادی رئیس حفاظت از محیط زیست ومنابع آب دولت جمهوری اسلامی افغانستان -

انونس:

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مهم ترین اسناد ملی چون قانون اساسی، قانون محیط زیست، توافقنامه های بین المللی و کنوانسیون های بین المللی متعهد شده است تا اقداماتی را برای بهبود حفظ محیط زیست عملی سازد.خوبست بدانیم درزمینه تامین این حق بشری شهروندان چه تلاش هایی صورت گرفته است؟

(صحبت مسول کمیته ی دادخواهی حفاظت محیط زیست-

شهروندان گرامی،

آنچنان که دربرنامه دیدیم وشنیدیم موضوع حفظ محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی حقوق بشری جهت ادامه حیات برای همهء ما وشما قابل دقت واهمیت است .

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امید برآن دارد که همه  بایدمسئولانه و دوامداردرقسمت تامین این حق بشری خویش تلاش کنیم. بلند بردن سطح آگاهی مردم درین زمینه برای گسترش فرهنگ حفظ محیط زیست از وظایف اساسی نهاد های مسئول بخصوص رسانه هاست. مسوولان امور نیز دراین رابطه باید اقدامات نمادین و مقطعی نکرده ومکلفیت دارند تا به منظور حفظ محیط زیست سالم درزمینه های آگاهی عامه، تبلیغات، و تعلیمات مبنی برارزش منابع طبیعی، ضرورت استفاده دوامدار و تحفظ آنها، تأثیرات آن بالای صحت انسان و محیط زیست به شمول جلوگیری، کنترول آلودگی و شیوه های بهبود آن درهماهنگی با همدیگرو با مردم تشریک مساعی نمایند.

به امید احیا  و انکشاف فرهنگ حفظ محیط زیست وزنده گی وتنقس کردن درهوای پاک وتازه درشهروکشور،


بازنشر این مطلب