حقوق طفل

نام برنامه :روشنی

تهیه کننده: محمد یوسف عمران

محتوی:حقوق طفل

 

کودکان بدلیل توانایی های محدود آسیب پذیرانددرکشور ما بدلیل تحمیل جنگهای پی درپی  وطولانی وضعیت متزلزل سیاسی، فقر، عدم دانش کافی والدین، حاکمیت عنعنات ناپسند، تبیعض جنسیت وعوامل گونه گون دیگر، کودکان بیشتر مورد خطرنقض حقوق بشری قرارمیگیرند. افغانستان درسال 1373به کنوانسیون بین المللی حقوق طفل پیوسته است همچنان درقانون اساسی افغانستان که مواد آن رعایت حقوق بشری تمام شهروندان بوسیله دولت را تضمین نموده است روی ارزش های سازنده وحمایت کننده حقوق طفل چون حمایت وتامین سلامت جسمی وروحی  خانواده و تربیت اطفال تعهداتی به ملت سپرده شده  است،افغانستان مطابق به قوانین ملی وبین المللی تعهداتی درقبال تامین حقوق طفل دارد وموظف است تا جهت تطبیق این قوانین و ایجاد زمینه ها وآسانی های لازم برای دسترسی کودکان به حقوق شان باید راهکارهای موثری را رویدست گیرد.

  صحبت اطفال درزمینه مشکلات  وعدم دسترسی به حقوق بشری شان در اجتماع وخانواده .

 دولت افغانستان  به خاطر هماهنگ ساختن قوانین ملی با قانون اساسی یک رشته قوانین مقررات ولوایح را درزمینه احقاق بهتر حقوق طفل بازتاب داده است خوبست بدانیم این قوانین کدام ها اند وتلاش دولت برای عملی نمودن و تامین آن چیست ؟

(صحبت تکوین یکتن از وکلای مدافع  درزمینه )

 امروز درکشور درحالی که اطفال بنابرمشکلات ازطرف دولت از محافظت و حمایت کامل برخوردار نبوده دراجتماع وخانواده  نیزاز مصئونیت  برخوردار نیستند  دولت درزمینه نظارت از تطبیق حقوق طفل چه برنامه های عملی را به نهاد های مسئول پیشنهاد نموده وچرا جنبه های اجرایی عملی آن ها محسوس نیست ؟

(صحبت یکتن از مسولین وزارت کاروامور اجتماعی درارتباط به نظارت ازحقوق طفل به اساس استراتژی انکشاف ملی افغانستان که توسط رئیس جمهور تصویب گردیده )

خشونت جسمی و روحی، یکی از عوامل تخریب شخصیت کودکان است. به همین سبب، به اساس ماده 37  کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای طرف کنوانسیون  متعهد شده اند: هیچ طفلی مورد شکنجه ودیگر جزا ها ورفتار های تحقیرآمیز، ظالمانه وغیر انسانی قرارنمیگیرد ، مجازات مرگ وحبس ابد بدون احتمال رهایی نباید برای جرایم ارتکابی توسط افراد زیر سن 18 سال وضع گردد.

درحال حاضر گزارش هایی مبنی برشکنجه ویا حتی قتل اطفال دردست است  که خیلی تکاندهنده است. قوانین و مواد حقوقی درین زمینه چه حکمی دارد وراه های برون رفت ازاین مشکل که دامنگیر اطفال معصوم کشور ماست چی است؟

(صحبت دوتن ازحقوق دانان کمیسیون درزمینه درارتباط به مشکلات عمومی و اطفال (دختر).

دراحکام دین مبین اسلام کرامت انسان از جایگاه ارزنده ای برخورداراست و بخصوص درمورد اطفال که احکام خاصی درزمینه تربیت حمایت و حفظ حیات شان اشارات بخصوصی رفته است ولی  درجامعهء اسلامی ما وقتی اطفال  به گونه خودسرانه شکنجه ویا به قتل میرسند چگونه تحلیل دراین مورد وجود دارد و بامرتکبین همچو اعمال باید چگونه برخورد کرد؟

( صحبت عبدالرحمن حکیمزاد عضوعلمی اکادمی علوم افغانستان

بیننده گان محترم ،

تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودید،  کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان امید برآن دارد تا گام های عملی هرچه زودتر برای رفع مشکلات و موانع از فراراه زنده گی کودکان ما درخانواده و اجتماع از جانب نهاد های مسئول باید برداشته شده  وبرنامه های  دولت درراه مبارزه جدی برعلیه کمبودها ونارسایی هادرزمینه دسترسی اطفال هموطن ما به حقوق بشری شان هرچه زود تر، فعالتر و پیگیرانه ترجامه عمل بپوشد. ودولت با درک مکلفیتهای قانونی –ملی وبین المللی خود به اصول عمومی مربوط به کنوانسیون طفل که  عبارت از عدم اعمال تبعیض، رعایت مصالح علیای طفل، تامین حق حیات، رشد وبقا واحترام به نظریات کودک است زمینه های مفید وعملی را فراهم کند.

به امید سعادت، رفاه وطول عمر کودکان عزیز ما خدا نگهدار،

 

 


بازنشر این مطلب