دسترسی معلم به ارزش های حقوق بشری

برنامه ر وشنی                                                                                                                           

 نوشته وتهیه        : محمد یوسف عمران

موضوع              : درارتباط دسترسی معلم به ارزش های حقوق بشری (میتود های بهتر آموزشی ، مزد  کافی،سرپناه، امنیت برای ارائه فعالیت های مثمردرعرصه تعلیم وتربیت)       

تاریخ تولید           :      میزان/1391

 

بسم الله الرحمن الرحیم:

شنونده گان محترم سلام برشما،  محمد یوسف عمران استم وبرنامه روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان را خدمت تان تقدیم میدارم.  دراین برنامه به یکی از سازنده ترین عناصرممد به دسترسی شهروندان بخصوص کودکان به حق تعلیم وتربیت که درتوسعه وتقویت جامعه درابعاد گونه گون نقش مهم وبا اهمیت دارد میپردازم به معلم،  که بدون شک آفتاب وپرتو درخشانیست که با رهنمایی وهدایت میتواند همه را به نشانی نور وروشنی و ارزش های سازنده حیات و دریک حرف به طرف آگاهی ببرد.

صحبت کوتاه درارتباط به نقش معلم( صحبت شاگردان به زبانهای دری وپشتو)

درشرایط حاضر که کشور ما یک دورجهل وتاریکی را پشت سرگذاشته و دروازه های مکاتب دوباره به روی اولاد این سرزمین گشوده شده معلمین ما  با چه شرایط وامکانات به طرف صنف های درسی میروندامنیت ، معاش کافی، سرپناه ومواد درسی دردسترش شان است، آیا روان شان به خاطر دسترسی به حقوق بشری و متضمن حیات خود وخانواده هایشان راحت است؟

(صحبت دوتن ازمعلمین به زبانهای دری وپشتو درزمینه-

دولت  برای دسترسی به یک معارف متوازن هم درسطح داشتن معلمین مجرب حرفه ای، کتاب و صنف های درسی  برای مکاتب پسرانه ودخترانه هم برای جلب دختران به طرف مکتب وفراهم ساختن سایر شرایط برای دسترسی شهروندان به حق آموزش وپروش ودسترسی معلمین به حقوق وامکانات تامین کننده حیات چون کار، دریافت مزد کافی و امثال اینها چه برنامه هایی دارد؟

(صحبت سخنگوی وزارت معارف-

افغانستان درمسیر همراهی با معیارهای جهانی به شدت به آموزش و پرورش با کیفیت نیازمند است یک معلم خوب با چه برنامه هایی باید به طرف صنف درسی برود تا شاگردان را برای دسترسی به حق بشری تعلیم وتربیت شان کمک نماید .

(صحبت یکتن از معلمین درین زمینه –

درشرایط حاضرضعف اقتصادی اذهان معلمین را به خود معطوف ساخته و آنها رادرمسیرتلاش برای  اندوخته های علمی  که بدون شک یکی از حقوق بشری شان درعرصه ارائه تدریس خوب است باز میدارد، این امر خود  باعث پایین رفتن سطح دانش آموزگاران و همچنین افت سطح آموزشی دانش آموزان میشود به خصوص درشهر کابل که شرایط زنده گی برای تامین مصارف روزانه  گرانتر است،  دولت برای رفع نیازمندی های معلمین  درین زمینه چه برنامه هایی دارد ؟

(صحبت رئیس معارف شهر کابل-

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امید برآن دارد تا دسترسی به  حقوق کافی، تجدید امکانات  برای میتود های بهتر آموزشی، سرپناه، امنیت اجتماعی ، مواد و صنف درسی برای شاگردان همه وهمه  به عنوان حقوق بشری به دسترس معلمین گرامی قرارگیرند که با فراهم شدن آنها  می شود تا حد زیادی به آینده تعلیم وتربیت درکشورویک نظام تعلیمی وتربیتی عاری از خشونت  امیدوار بود، هرگاه معلمین ما به آسایش روانی و دسترسی به حقوق بشری شان دست یافتند بدون شک میتوان به کیفیت بهتر آموزش و پرورش ودست یابی کودکان به حق تعلیم وتربیت به گونه معیاری آن اطمینان داشت .به امید موفقیت معلمین و دست یابی به معارف متوازن وشگوفایی سرزمین ما با شوکت های دانایی و خردورزی، با ما ودرتلاش باشید خدانگهدار.


بازنشر این مطلب