روز بین المللی کودک (بیست نوامبر )

نام برنامه: روشنی

تهیه کننده    : محمد یوسف عمران

محتوی   :  روز بین المللی کودک (بیست نوامبر )

به نام خداوند بزرگ وتوانا

 

اطفال آینده سازان جامعهء انسانی میباشند وحفظ ارزش های مادی ومعنوی آینده  جوامع وابسته به چگونگی وطرز تربیت وپرورش اطفال آن  است. کودکان درتمامی عرصه های زنده گی به دستگیری، مراقبت خاص وحمایت نیاز دارند. اطفال باید به عنوان یک عنصر بنیادی جامعه از امکانات خوب برای رشد وآسایش برخوردارباشند ودرفضایی زنده گی نمایند که درانکشاف جسمی وروحی شان  به گونه هماهنگ موثر بوده و آنهارا به  کمال شخصیت برساند.

با توجه به اینکه درتمام کشور های دنیا وجود اطفال از اهمیت خاص برخورداراست پس ایام کودکی باید با خوشبختی توام بوده وطفل برای رشد درست وسالم از شرایط خوب ومراقبت سالم برخوردارباشد  به همین دلیل  دولتها بر کنوانسیون جهانی حقوق طفل مصوب مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ 20 نوامبر 1989با هم توافق کردند وبرای اینکه ارزش های سازنده درپرورش و رشد طفل برای همیشه پی گیری شود اسامبله عمومی سازمان ملل متحد  روز 20 نوامبررا  به نام روز جهانی طفل مسمی نمود

(صحبت محترم عبدالله عابد مسئول بخش حمایت از حقوق طفل کیمسیون درمورد ارزش  20نوامبر)

مطابق مواد 6و13قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی است که متضمن ارتقای سطح زنده گی مردم باشد که بدون شک با عملی شدن این احکام قانون درکشور، اطفال نیز به حقوق بشری شان دست مییابند اما مشخصآ، مکلفیت های دولت درزمینه اجرای کارهای عملی برای دسترسی اطفال کشور به حقوق شان چیست؟

ادامه صحبت های محترم عبدالله عابد درمورد،

تامین سلامت جسمی وروحی بویژه طفل ومادریکی از نکات اساسی درزمینه تربیت سالم اطفال  است اما

چراکودکان ما از نگاه اقتصادی واجتماعی به فضای سالم تربیتی وسایر ارزش های حقوق بشری شان دسترسی ندارند ؟

صحبت فروزان مشعل رئیس اجرائیه شبکه زنان افغان،

خانواده بستر اصلی تربیت اطفال است وفراهم آوری محیط مناسب برای اطفال، تامین معیشت، سرپناه دسترسی به تعلیم وتربیت تغذیه واهمیت رژیم غذایی حفاظت اجتماعی وبلاخره احترام به حقوق کودک از مکلفیت های والدین است، نقش والدین درتربیت اطفال چیست؟

صحبت خانم ماری نبرد آئین عضوجامعه مدنی،

با توجه به شرایط زنده گی محیطی اطفال درکشور روشن است که اطفال ازدیدگاه جسمی وروحی از یک زنده گی متوازن وهماهنگ برخوردارنبوده وبه حقوق بشری شان دسترسی ندارند چرا دولت درزمینه احقاق حقوق اطفال ناتوان است؟

ادامه صحبت های خانم ماری آئین ،

تعهداتی را که دولت دربرای احقاق حقوق کودک برای ملت وجامعهءبین المللی  سپرده است چیست؟ و مهم ترین کار ستراتژیک برای اطفال نزددولت  کدام است؟

صحبت محترم محمدعلی افتخاری سخنگوی وزارت کارواموراجتماعی – ،

آنچنان که درآغازاشاره شد بیست نوامبر روز جهانی طفل است و درین روز اسامبله عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون جهانی حقوق کودک را به تصویب رساند

افغانستان به عنوان یک کشور متعهد به کنوانسیون بین المللی طفل با چه دستاویزی به پیشواز تجلیل ازروزجهانی 20 نوامبر میرود ؟

ادامه صحبت سخنگوی وزارت کار وامور اجتاعی ،

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درراه حمایت ونظارت از حقوق بشری شهروندان درتلاش وکوشش همواره است و به عنوان یک نهاد متعهد به ارزش های حقوق بشرامیدواراست تا اطفال درافغانستان برای بقا ورشد بهتر به صحت،  خانواده های توانمند از دیدگاه اقتصادی ،فرهنگی ومعیشتی، مصئونیت،  شرایط خوب برای تعلیم و تربیت معیاری، محیط سالم و زنده گی امن برخوردار بوده ودولت براساس مکلفیت های قانونی نیزدرجهت ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی وحمایت ورعایت حقوق بشرکوشا باشد به امید سعادت اطفال ما، دریک جامعهء مرفه خدانگهدار با ما باشید.

 


بازنشر این مطلب