اهمیت آزادی مطبوعات بر افکار عام و توقع مردم از رسانه‌ها

برنامه روشنی از کیمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

تهیه‌کننده: محمد‌یوسف عمران

طول: 15-20 دقیقه

تاریخ نشر: ثور 1392  

به نام خداوند بزرگ وتوانا

شنوندگان عزیز سلام بر شما بابرنامه روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر باشما هستیم.

ترویج و حمایت از حق آزادی اندیشه و بیان حق هرانسان است و ایجاد و حمایت زمینه‌های مناسب برای اظهار افکار شهروندان بصورت آزاد، فراهمی سهولت‌ها برای بیان نیازهای سازنده بشری، آگاهی عامه و تبادل افکار بوسیله رسانه‌های جمعی و همگانی بستر مناسب ایست برای باروری و رشد این احتیاج بشری.

آزادی مطبوعات برافکار عام چه تاثیر دارد و توقع مردم از رسانه‌ها چیست؟...

 


بازنشر این مطلب