ارزش‌های حقوق بشری شهروندان مهاجر

برنامه روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

تهیه کننده: محمد‌یوسف عمران

تاریخ نشر: جوزای 1392

به نام خداوند بزرگ وتوانا،

افغانستان کشوریست که با پشت سرگذاشتن تجربه‌های تلخ جنگ و جنایات ناشی از آن در گذشته و با به قدرت رسیدن دولت حاضر با پشتیبانی جامعۀ بین‌المللی هنوز نقض ارزش‌های حقوق بشری درابعاد مختلف صورت می‌گیرد و در بی‌ثباتی اوضاع به سر می‌برد.

دولت در مواد قانون اساسی خویش به ملت تعهد سپرده که در برابر تامین حق زندگی احترام و حمایت، کرامت انسان، حق تعلیم و تربیه، محیط زیست سالم، حمایه طفل و مادر، فراهم کردن شرایط کار و سایر ارزش‌های حقوق بشری و اعمار یک جامعه مرفه، مترقی و متوازن مکلفیت دارد...بازنشر این مطلب