قانون اساسی افغانستان

برنامه روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

محتوی برنامه: قانون اساسی افغانستان

طول برنامه: 15دقیقه

تولید: جدی 1396

تهیه کننده و مجری: محمد یوسف عمران

مدیر وب سایت: حمید فیدل

با به روی کار آمدن دولت موقت بعد از سقوط اقتدار طالبان، زندگی شهروندان افغانستان روبه بهبود نهاد، کشور وارد یک مرحله جدید گردید و صفحۀ تحت عنوان دموکراسی در تاریخ کشور باحمایت و حضور جامعه جهانی گشوده شد، طرح‌های ابتدایی برای حکومتداری خوب و به وجود آمدن یک نظام قانونمند متکی بر ارزش‌های دموکراتیک و مردمی روی دست گرفته شد که برای دسترسی به این ارزش‌ها تصویب قانون اساسی بعنوان یکی از نیازمندی‌های مبرم و ضروری دولت و مردم افغانستان پنداشته می‌شد که به همین اساس در 14هم جدی 1382 با تشکیل لویه جرگۀ قانون اساسی، هشتمین قانون اساسی افغانستان تصویب گردید. در آغاز خوبست از زبان دو از تن هموطنان ما در مورد قانون اساسی افغانستان بشنویم.بازنشر این مطلب