قاچاق انسان

روشنی

سلسله برنامه‌های رادیویی آموزش حقوق بشر

آمریت عمومی نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

وب سایت: حمید فیدل

بخش: روشنی (دری)

تاریخ تولید برنامه: ماه اسد سال 1396

نام برنامه: چاقاق انسان

نويسنده و مجری: محمد یوسف عمران

قاچاق انسان از نگاه قانون عبارت از استخدام یا تحت تسلط قراردادن، انتقال، حمل و نقل نگهداری یا دریافت شخص است به‌منظور بهره‌کشی با استفاده از شیوه‌های تهدید یا استفاده از قوه یا سایر اشکال اجبار، اختطاف، حیله و فریب، سوء استفاده از نفوذ، سوء استفاده از حالت آسیب‌پذیری یا مجبوریت، پرداخت یا دریافت پول یا منفعت جهت کسب رضایت مجنی علیهِ جرم قاچاق انسان یا شخصی که بالای وی تسلط دارد، می‌باشد.بازنشر این مطلب