برنامه رادیویی به مناسبت روز جهانی طفل

روشنی

سلسله برنامه‌های رادیویی آموزش حقوق بشر

برنامه رادیویی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

به مناسبت روز جهانی کودک

تهیه و اجرا: محمدیوسف عمران

مدیر وب سایت: حمید فیدل

کودک امروز آیینه فرداست والدین، معلمین، مربیان، استادان، سیاستمداران و تمامی دست اندرکاران امور اجتماعی در سراسر کشور مسئولیت دارند تا در فراهم‌سازی شرایط آرام‌بخش و خالی از تشویش‌ها و ناتوانی‌ها در شهرها و روستاها فضا را طوری برای کودکان فراهم کنند تا کودک بتواند درفضای امن و عاری از درد سرهای ناشی از ناامنی، فقر، پرداختن به کارهای شاقه، قرارنگرفتن در معرض عوامل سوء تکامل جسم و شخصیت به رشد و نموی طبیعی جسمی و روحی که حق اساسی شان است دسترسی داشته و بگونۀ طبیعی به حد بلوغ جسمی و فطری برسند.بازنشر این مطلب