درارتباط به منع شکنجه و سایر رفتارها و مُجازات ظالمانه و غیرانسانی یا تحقیرآمیز است

روشنی

محتوی: درارتباط به منع شکنجه و سایر رفتارها و مُجازات ظالمانه و غیرانسانی یا تحقیرآمیز است

تهیه و اجرا: محمد یوسف عمران

طول: 16:56 دقیقه

تاریخ تولید: دلو 1396

وب سایت: حمید فیدل

موضوع این برنامه درارتباط به  منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات ظالمانه و غیرانسانی یا تحقیرآمیز است که بخاطر رسانیدن آگاهی در این زمینه‌ها مصاحبه اختصای داریم با محترمه داکترسیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رییس کمیسیون منع شکنجه در افغانستان که توجه تان را به شنیدن آن معطوف می‌دارم.بازنشر این مطلب