گزارش تحقیق ملی کمیسیون پیرامون کارشاقه اطفال وپی آمدهای آن روشنی

برنام رادیویی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

محتوی : گزارش تحقیق ملی کمیسیون پیرامون کارشاقه اطفال وپی آمد های آن

تهیه واجرا: محمد یوسف عمران

 

 

تاریخ تولید ونشر: حمل 1397

وب سایت: حمید فیدل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سالی که گذشت یعنی سال 1396 تحقیق ملی را درارتباط به وضعیت اطفال مشغول به کار شاقه وداد خواهی برای مشکلات این قشر آسیب پذیر که متاسفانه مورد توجه خانواده، کارفرمایان وحکومت قرارنگرفته اند انجام داد که گزارش این تحقیق ملی را محترمه داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به مسوولیت پذیری یک مادر به اطفال کشور میاندیشند طی یک کنفرانس مطبوعاتی از طریق رسانه های رادیویی تلویزیونی وچاپی  به اطلاع حکومت، مردم وخانواده ها رساند تا باشد که توجه همه جانبه همه نهادهای مسوول به این معضله اساسی درزندگی کودکان معصوم ما دست بدست هم داده ودرصدد چاره جویی وحل آن برآیند .

در آغاز خوبست بدانیم که چرا این تحقیق ملی انجام یافت ودلایل مصروف شدن اطفال به کار چیست؟ وچه نوع کارهارا اطفال انجام میدهند؟


 

 


بازنشر این مطلب