عدم پاسخگویی و فرهنگ معافیت

برنامه رادیویی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

محتوی برنامه: عدم پاسخگویی و فرهنگ معافیت

طول برنامه: 15دقیقه

تاریخ تولید: ثور1397

تهیه و اجرا: محمد یوسف عمران

شنوندگان محترم زندگی مردم افغانستان در جریان چهار دهه جنگ و ویرانی که بنابر عوامل مختلف دامنگیر شان شد دستخوش نابسامانی‌های فراوان گردید. تمامی ارزش‌های حقوق بشری مردم افغانستان در جریان جنگ‌ها و منازعات بگونه آشکار نقض گردید که جبران آن مشکل است...


 


بازنشر این مطلب