مصاحبه اختصاصی با رئیس اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

برنامه رادیویی  دری روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

محتوی: مصاحبه اختصاصی با رئیس اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

طول: 26 دقیقه

تاریخ تولید: جوزای 1397

تهیه کننده: محمد یوسف عمران

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امسال شانزده‌همین سال کار و فعالیت خویش درراستای حمایت و نظارت از ارزش‌های حقوق بشری شهروندان درکشور را با موفقیت پشت سر گذاشت کمیسیون که براساس مفاد توافقنامه بن واعتبارفرمان رئیس دولت انتقالی افغانستان تأسیس گردید به تاریخ 16جوزای سال 1381بکار آغاز نموده وبا تصویب قانون اساسی درسال 1382 وتسجیل ماده 58 آن مبنای قانونی ورسمی یافت....

 


بازنشر این مطلب