بیانیه داکتر سیماسمر در کنفرانس کمیسیون مستقل حقوق بشر راهی به سوی آزادی، حقوق بشر، جامعۀ عادلانه و عاری از خشونت

بیانیه را در اینجا بشنوید


بازنشر این مطلب