به مناسبت پانزده نوامبر روز جهانی قانون عصای سفید (حقوق اشخاص دارای معلولیت بینایی)

برنامه رادیویی روشنی از بخش مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

به مناسبت  پانزده نوامبر روز جهانی قانون عصای سفید (حقوق اشخاص دارای معلولیت بینایی)

طول :16دققه 46 ثانیه

تاریخ تولید: میزان 1397

تهیه واجرا: محمد یوسف عمران

مسوول وب سایت: حمید فیدل

 


بازنشر این مطلب