ارزش استفاده از حق مشارکت سیاسی درجریان انتخابات

روشنی برنامه رادیویی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

محتوی : ارزش استفاده از حق مشارکت سیاسی درجریان انتخابات

تهیه کننده محمد یوسف عمران

مسوول وب سایت : حمیدفیدل

تاریخ تولید: میزان /1397

 


بازنشر این مطلب