برنامه رادیویی روشنی گفتگوی ویژه با محترمه داکتر سیماسمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

برنامه رادیویی روشنی گفتگوی ویژه با محترمه داکتر سیماسمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بمناسبت 20اکتوبر روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک تاریخ تولید : عقرب 1397

 


بازنشر این مطلب