برنامه رادیویی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

برنامه رادیویی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان محتوی : ارزش های حقوق بشری زنان( روزجهانی محو خشونت علیه زنان) تاریخ تولید قوس 1397

 


بازنشر این مطلب