برنامه رادیویی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ویژه هفته قانون اساسی افغانستان

 

 

طول        : 17دقیقه

تهیه کننده  : محمد یوسف عمران

تاریخ تولید : جدی 1397


بازنشر این مطلب