برنامه رادیویی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 گفتگوی ویژه:  با محترمه داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

درارتباط به صلح، امنیت و اهمیت مشارکت سیاسی شهروندان درانتخابات آینده(ریاست جمهوری )

تهیه کننده : محمد یوسف عمران

تاریخ تولید : جوازی 1398

 

برنامه را از اینجا بشنوید


بازنشر این مطلب